Tel.:+86-21-337568**
Shanghai Xuanshi Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ.: Shanghai, China